חוק רישוי סביבתי משולב

חוק רישוי סביבתי משולב

המשרד להגנת הסביבה הפיץ לאחרונה תזכיר "חוק סביבתי משולב – התשע"ה 2015" במטרה לקדם הצעת חוק זה. הצעת החוק נכתבה מתוך ראיה "הוליסטית"- מתכללת של החקיקה הסביבתית אשר הצעת החוק מתכוונת ליישם ע"י :

א.      איחוד מספר היתרים "תחת קורת חוק אחד" במטרה להפחית את הנטל הביורוקרטי המוטל על מפעלים ועסקים.

ההיתרים שיאוחדו :

 • היתר פליטה לאויר
 • היתרי רעלים (רוב היתרי הרעלים הקיימים בתעשיה צפויים להתבטל)
 • אישור ותנאי רשיון עסק
 • אישור פינוי פסולת מסוכנת לא לאתר רמת חובב
 • אישור להקלה בהזרמת שפכי תעשיה לביוב
   

ב.   שיפור הרגולציה והתאמת הרגולציה  לתורה המקצועית הנשענת על המערכת של האיחוד האירופי. 

 • התאמת החקיקה בתחום חומרים מסוכנים, ע"י קביעת החומרים המסוכנים בשל היותם בעלי תכונות סיכון כגון רעילות, קורוזיביות, דליקות וכיו"ב אשר מהווים סיכון לאדם ולסביבה.
 • אסדרת פעילויות של "מפעלים מסוכנים", אשר עוסקים בחומרים מסוכנים בכמויות השוות או עולות על ערכי סף שנקבעו בתוספת לחוק.
 • סווג התעשיות והעסקים בהתאמה ל דירקטיבת ה- IED ולדירקטיבת SEVESO, עם ההתאמות הנחוצות לישראל.
 • קידום חדשנות סביבתית ואישור "טכניקה חדשנית"
 • קידום עקרונות נוספים החסרים בחקיקה הקיימת

ג.   פתרון סוגיות מרכזיות בחקיקה הקיימת בישראל החורגות מהמקובל בחקיקה עדכנית (אירופית), דוגמאות לסוגיות מרכזיות כגון

 • סוגיית "BAT   מיטבי" ותיקונים נדרשים נוספים בחוק אויר נקי
 • תיקון מקיף לחוק חומרים מסוכנים התשנ"ג – 1993
 • רשימת "סווג ופטור " חדשה שתחליף את התקנות משנת 1996, הרשימה כוללת שמות של חומרים מסוכנים וכן רשימת תכונות סיכון וספי תחולה כמותיים.
 • סוגיית הגדרת המושג "פסולת" והסדרת פינוי פסולת שנוצרה במפעל למטרות טיפול והשבה.

בפועל הצעת החוק קובעת רישיון לתקופה של 7 שנים, אשר ינתן ל"מפעלים טעוני רישוי סביבתי" . רשימת המפעלים טעוני הרישוי, מפורטים בתוספת המבחינה בין שתי רמות, "מפעלי רמה א'"  ו"מפעלי רמה ב' .

רשימת הסקטורים והפעילויות הוכנה בהתבסס על דירקטיבת IED ודירקטיבת SEVESO, עם ההתאמות הנחוצות לישראל. ההכנה התבססה על דוגמאות מהחקיקה באירופה, ובהתאמה לחקיקה הסביבתית והניסיון המצטבר בארץ.
"מפעלים טעוני רישוי סביבתי" יטופלו ע"י המשרד להגנת הסביבה,  שאר העסקים, אשר לא נכללים בקטגוריה  זו, יטופלו ע"י הרשויות המקומיות ויוסדרו באמצעות החקיקה הקיימת.