PCN and #UFI

חובת הודעה למרכזי רעלים באיחוד האירופי החל מ-1.1.2021

PCN (Poison Centre Notification)

UFI (Unique Formula Identifier)#

בתחילת שנה זו, 2021, נכנסו לתוקף דרישות חדשות החלות על כל מי שמכניס לאירופה תערובות המכילות חומרים מסוכנים. אם הינך יבואן או מפיץ של מוצרים או תערובות המכילות חומרים מסוכנים לשוק האירופי, חלה עליך חובה לשלוח טופס הודעה (Notification) המפרט את סיכוני התערובת ומרכיביה למרכזי רעלים הפועלים באירופה.

ההודעה צריכה להישלח באופן פרטני למרכז הרעלים (Poison Centre) בכל אחת מהמדינות בהן נמצא המוצר/התערובת בשוק. כמו כן, חובה לעדכן את התווית של המוצר כך שתכיל "מספר מזהה ייחודי לפורמולה" – #UFI (Unique Formula Identifier). מדובר בקוד בן 16 ספרות, המזהה כל פורמולה של חברה משווקת באופן ייחודי.

פרטים נוספים:

חברות שלהן כבר יש נציג OR באירופה – יבוצע על ידי ה-OR

חברות שאינן מיוצגות ע"י OR– זוהי חובתו הישירה של היבואן או המפיץ (האחראי הישיר להכנסה לגבולות האיחוד האירופי) למילוי ושליחת ההודעה (PCN) למרכזי הרעלים הרלוונטיים

יצירת מספר מזהה ייחודי (UFI#) לכל מוצר והוספתו על-גבי התווית.

פטורים מחובת הודעה למרכזי הרעלים:

גזים דחוסים, חומרי נפץ, חומרים רדיואקטיביים, משלוחים של דוגמאות בשלבי מו"פ, פסולת, מוצרי מזון וקוסמטיקה, ציוד רפואי.

החובה תיכנס לתוקף בהדרגה:

מוצרים המיועדים לשימוש ע"י צרכנים סופיים (Consumer use, Professional use) – 1.1.2021

מוצרים המיועדים לשימוש תעשייתי (Industrial use) – 1.1.2024

אנו מסייעים ללקוחותינו –

  • איסוף המידע הנדרש, מילוי טופסי PCN אשר ישוגרו למרכזי הרעלים
  • יצירה ושיוך של מספר מזהה ייחודי (UFI) של כל אחת מהפורמולות שלכם – אשר נדרש כאמור להופיע על-גבי התווית של כל מוצר
Poison Centre Notification - Infographic