היתר רעלים

חומרים מסוכנים (חומ"ס) והיתר רעלים

כל העוסקים בחומרים מסוכנים (חומ"ס) חייבים בהיתר רעלים מכח "חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993".

תקנות החומרים המסוכנים "סיווג ופטור" קובעות לגבי כל חומר מסוכן או קבוצת חומרים מסוכנים מאיזה ריכוז וכמות הוא נדרש בהיתר רעלים.

משרדנו מסייע ומלווה אתכם החל משלב הגשת בקשה להיתר רעלים, הכנת העסק מבחינת תשתיות, אופן איחסון, ניהול החומרים המסוכנים לעמידה בתנאים הנדרשים ע"י המשרד להגנת הסביבה ועד לווי בסיור הביקורת של נציגי המשרד להגנת הסביבה ורשויות אחרות.

השירותים הניתנים:
* מיפוי קבוצות סיכון חומרים מסוכנים (חומ"ס)

* בדיקת החומרים הנדרשים בהיתר רעלים לפי תקנות חומרים מסוכנים.

* מילוי טופס בקשה להיתר רעלים, על כל נספחיה – ראה רשימה מצורפת.

*  הכנת מסמך מרחקי הפרדה לפי חוזר מנכ"ל 2014 "מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים". 

* הכנת המפעל / עסק לעמידה בתנאי ההיתר ובסיור ביקורת הרשויות.

לפי הוראות המשרד להג"ס, הבקשה להיתר רעלים כוללת:  

מילוי טופס בקשה להיתר רעלים – כולל נספח הכולל  רשימת חומרים מסוכנים, כמויות , קודי זיהוי, נספח פסולת, טופס לפקהע"ר (בהתאמה לגליונות בטיחות שיתקבלו ע"י המפעל).

כמו כן דורש המשרד להגנת הסביבה לצרף לבקשה:
1.  נוהל חירום . הנוהל כולל תרחישי חירום בחומרים מסוכנים, קביעת צוות חירום , ציוד מגן,  ניתוח הערכת סיכונים לתרחישי חירום.
2.  מפת גושים וחלקות כולל סימון מרחקי הפרדה מרצפטורים ציבוריים + מפת סביבה קנ"מ 1:50.
3.  תרשים העסק
4.  גליונות בטיחות (SDSׂ) תקניים.