סוף לפסולת – End of waste

סוף לפסולת - End of waste

 

בעשור האחרון חלו שינויים רבים בתפיסת ניהול הפסולת באירופה. עיקרי השינוי הם מעבר ל'קהילה ממחזרת', ניהול פסולת בהתאם לגישת 'מעגל חיי המוצר' (lifecycle thinking) ועידוד נמרץ של פעולות מִחזור והשבה על פני סילוק פסולת.

בשנת 2008 אישרה הנציבות האירופית הנחיה מחייבת (directive) – דירקטיבת המסגרת לפסולת (2008/98/EC "on waste"). בכך הושלם תיקון מקיף של מסגרת החקיקה האירופית לפסולת שאושרה רק שנתיים קודם לכן (הנחיה מחייבת 2006/12/EC). לצורך השגת מטרות אלה נדרשו האירופים לחדש ולהתייחס לנושאים רבים שלא הוגדרו עד כה או שלא נקבעו לגביהם מדדים ברורים. אחד החידושים המעניינים ביותר בהנחיה העדכנית הוא סעיף 6 הקובע הגדרות איכותיות למצב של " end of waste", ובמילים אחרות עונה על השאלה

מתי פסולת מפסיקה להיות פסולת?

לפי חידוש זה, זרמי פסולת מסוימים כגון פסולת בניין, פסולת מתכות, סיגים (slag) ואפר מרחף, אגרגטים, צמיגים, פסולת נייר זכוכית ופלסטיק, יכולים לחדול להיות פסולת ולחזור להיות מוצר לאחר שעברו תהליכי השבה (לרבות מִחזור), אם הם עומדים במדדים הבאים:

1. תכלית – המוצר או החפץ שמתקבל משמש לתכלית או מטרה מסוימת.
2. כלכלי – ישנה דרישת שוק למוצר או לחפץ שכזה.
3. טכני – המוצר או החפץ עומדים בדרישות הטכניות לשימוש המיועד, ועומדים בחוקים ובתקנים מקובלים למוצרים אלה.
4. הבטחת בטיחות השימוש – השימוש במוצר או בחפץ לא יגרמו פגיעה בבריאות האדם ובסביבה.

ההגדרה למצב שבו "פסולת מפסיקה להיות פסולת", היא מורכבת ועלולה לגרום למחלוקות. לכן נקבעו, מתוקף הדירקטיבה הקובעת מדדים כמותיים מדויקים למצב end of waste – התקנות הראשונות שנקבעו, עוסקות בפסולת מתכת .

פסולת שעומדת במדדים אלה נחשבת לחומר גלם, ואינה פסולת .
פסולת ברזל ופלדה
פסולת אלומיניום.

להלן קישור לתקנות EU -  No. 331/2011   Council Regulation– הקובעות מתי פסולת מתכת מפסיקה להיות פסולת.

לגבי זרמי פסולת אחרים פורסמו מסמכים טכניים מפורטים העוסקים במצב "end of waste"

להרחבה בנושא – קישור למאמר: "כשפסולת מפסיקה להיות פסולת"
המאמר פורסם בכתב העת "אקולוגיה וסביבה", למדע ומדיניות הסביבה, גליון אוגוסט 2011